Vertrouwenspersonen

Op de Bosseschool zijn juf Cyrine Buscop en juf Marloes de Koeijer vertrouwenspersonen pesten. Zij zijn te bereiken op 0187-484881 (telefoonnummer school)

De jeugdverpleegkundige die verbonden is aan onze school is mw. Irene Verhey, bereikbaar via het Team Jeugd en Gezin (TJG). Als u het algemene telefoonnummer van de gemeente Goeree-Overflakkee belt (140187), dan wordt u doorverbonden. De externe vertrouwenspersoon is beschikbaar voor alle ouders, jeugdigen en personeelsleden van de school die een klacht of melding hebben over machtsmisbruik en ongewenst gedrag binnen of in samenhang met het onderwijs. Het ongewenst gedrag kan spelen tussen personeelsleden onderling, tussen leerlingen onderling, tussen personeelsleden en leerlingen of tussen ouders en personeelsleden. Wanneer ongewenst gedrag niet zelf of met een interne vertrouwenspersoon opgelost kan worden, is de externe vertrouwenspersoon degene die hulp kan bieden. Het kan gaan om klachten als: (homo/seksuele) intimidatie, pesten en cyberpesten, agressie of geweld, onheuse bejegening, inbreuk op de privacy, didactische/pedagogische of organisatorische aanpak. De ‘externe vertrouwenspersoon jeugd’ verzorgt de opvang van de klager en geeft emotionele en psychische steun, hulp en advies en verwijst zo nodig naar hulpverleningsinstanties. Alle stappen gaan in overleg met de klager. 

Onze school werkt met de verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. De meldcode is een stappenplan dat professionals (arts, verpleegkundige of leraar) kunnen gebruiken als ze vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld hebben. Op onze school zijn de volgende collega's belast met de taak om als contactpersoon op te treden in deze zaken, waarvan wij vanzelf hopen dat ze niet voor zullen komen: Eunice Jalhay, Karin Verhoeven en Leny Heemskerk. Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer van de school: 0187-484881.

 

Er zijn nog geen foto's geplaatst

Klachtenregeling

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, personeel, directie en bevoegd gezag op de juiste wijze kunnen worden opgelost. 

Stap 1: Neem persoonlijk contact op met de groepsleerkracht van uw kind. De groepsleerkracht stelt zo nodig de directie op de hoogte. Niet opgelost? Zie stap 2. 

Stap 2: Neem contact op met de directie. Ook hier gaat het om een persoonlijk gesprek. Niet opgelost? Zie stap 3. 

Stap 3: Neem contact op met de voorzitter van het college van bestuur van Kindwijs, dhr. J.S.Nagtegaal (tel. 0187-484153). U  levert uw klacht schriftelijk in. Tevens ontvangt de directie een kopie. Dhr. Nagtegaal zal vervolgens een afspraak met u maken voor een gesprek over uw klacht. 

Voor de gevallen waarin de klachten niet via die weg opgelost kunnen worden, is er een “klachtenregeling voor een veilig schoolklimaat” vastgesteld. De school is aangesloten bij de “Landelijke Klachtencommissie voor het christelijk onderwijs”. Het adres is: Landelijke Klachtencommissie voor het christelijk onderwijs Postbus 82324 2508 EH Den Haag. Deze procedure en de onafhankelijkheid van de klachtencommissie garanderen een zorgvuldige en onpartijdige afhandeling van ernstige klachten. Zowel het belang van de betrokkene als het belang van de school is daarmee gebaat. Op de Bosseschool worden contactpersonen benoemd waarbij u met uw klacht terecht kunt als overleg met de leerkracht en/of de directie niet tot een oplossing heeft geleid. In overleg met de contactpersoon bepaalt u waar u met uw klacht naar toe gaat. Bij de contactpersonen kunt u ook de klachtenregeling en het reglement van de klachtencommissie opvragen.  De contactpersonen op onze school zijn: Eunice Jalhay, Fleur Kooijman en Karin Verhoeven.