De medezeggenschapsraad (MR) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)van de Bosseschool

Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders en personeel inspraak in belangrijke beslissingen aangaande het beleid op de Bosseschool. Drie ouders en drie teamleden hebben zitting in de MR van de school. Samen adviseren zij de directie, beoordelen ze belangrijke (voorgenomen) beleidsbeslissingen en ontwikkelen in samenspraak met de directie initiatieven die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de school en het werkklimaat van zowel de kinderen als de leerkrachten.

Voor vrijwel alle beleidsbeslissingen geldt, dat de MR eerst om advies of instemming gevraagd moet worden, voordat de plannen uitgevoerd kunnen gaan worden. Daarnaast kunnen de MR-leden deel uit maken van verschillende commissies. De MR denkt op een positieve manier mee over zaken als het pedagogisch en sociaal klimaat en de identiteit van de school. Ze staat dan ook altijd open voor opmerkingen en suggesties van mensen die ideeën hebben die daaraan bij kunnen dragen.

Op Kindwijsniveau is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gevormd. Deze raad, bestaande uit 5 vertegenwoordigers van het Kindwijspersoneel en 5 vertegenwoordigers van de ouders,  heeft dezelfde bevoegdheden als de school-gebonden MR en denkt mee over het beleid op Kindwijsniveau. Het belangrijkste doel van de GMR is om inspraak en medezeggenschap uit te oefenen in de  beleidsvoering van het Algemeen Bestuur en de Raad van Toezicht van Kindwijs. Het Christelijk onderwijs moet kwalitatief van een goed niveau zijn en verzorgd worden in een voor ieder kind en iedere leerkracht veilige en vertrouwde omgeving. Tegelijk wil de GMR ook meedenken met de beleidsmakers (college van bestuur en Raad van Toezicht) in de ontwikkelingen die er zijn binnen het hele onderwijsgebied van Nederland. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan Passend Onderwijs. Daarnaast heeft ook de financiële huishouding van de stichting bijzondere aandacht van de GMR, omdat alleen een financieel gezonde organisatie toekomst heeft en z’n doelstelling kan realiseren. Het personeelsbeleid vormt een apart hoofdstuk binnen het aandachtsgebied van de GMR. Omdat de kwaliteit van het onderwijs veelal valt of staat met de mensen die het onderwijs geven, wil de GMR zich vooral sterk maken voor het welzijn van het personeel van de vereniging. De GMR vindt dat werken aan kwaliteitsonderwijs begint met werken aan gemotiveerd personeel. De werkgever moet daarvoor goede en gezonde arbeidsomstandigheden kunnen garanderen. Meer informatie over de GMR is te vinden op www.kindwijs.org

Adviesraad

De adviesraad van de bestaande Kindwijs-scholen is gevormd door het bestuur van zogeheten ‘lokale vereniging  (of stichting)’. Dat is de ‘schoolvereniging’ die (voor elke school) bestond vóórdat die school/scholen toetrad(en) tot Kindwijs. In feite is de adviesraad dan ook een vertegenwoordiging van de bij de school/scholen betrokken ouders.

Onze adviesraad heeft als belangrijkste taak: het stimuleren en in stand houden van de eigen identiteit van de Bosseschool. 

De samenstelling van adviesraad en teams moet bijdragen tot het handhaven van de huidige identiteit van de Bosseschool, ook in de praktijk. 

De adviesraad heeft de volgende taken:

  1. Het doen van een voordracht voor een lid van het bestuur van de stichting,  
  2. Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de directie van de school of scholen waarmee zij verbonden is.
  3. Het adviseren van het bestuur over voorgenomen vaststelling of wijziging van reglementen.
  4. Het bewerkstelligen van informatie-uitwisseling tussen de stichting en de ouders van de leerlingen van de school of scholen waarmee zij zijn verbonden.
  5. Het deelnemen aan commissies en werkgroepen, indien zij daartoe door het bestuur wordt uitgenodigd.
  6. Het organiseren van de jaarlijkse ledenvergadering.

Klik hier voor het aanmeldformulier van de vereniging. 

Klik hier voor het verslag van de laatste ledenvergadering.

Klik hier voor het financieel overzicht.

Wie zijn de leden van de oudercommissie (OC)?

(Van links naar rechts)

Anne Petra van den Tol (penningmeester), Annemarie Overweel, Miranda van Etten, Margaret Sonder (voorzitter), Corine van Putten (secretaris), Miryam Mackloet, Marieke van den Doel, Heidi van Beusichem, Suzanne 't Mannetje, Greta van Zanten en Emely Tanis.

Wat doet de OC?

Naast de gewone taal-, reken-, geschiedenis- en gymles, vinden op school nog tal van activiteiten en festiviteiten plaats. Verdeeld in werkgroepen organiseren de OC-leden in overleg met de leerkrachten een diversiteit aan vieringen, feestjes, (sport)evenementen, zoals  het Sinterklaasfeest en het Paasontbijt/lunch. Alle OC-leden helpen tijdens de activiteiten mee. Ook verleent de OC hand- en spandiensten bij diverse door het team georganiseerde activiteiten.

De penningmeester van de OC zorgt voor het innen en het beheer van de ouderbijdrage. De door de OC georganiseerde activiteiten worden hiervan bekostigd. Tevens worden van de ouderbijdrage het inschrijfgeld voor diverse buitenschoolse sportactiviteiten en de scholierenongevallenverzekering betaald.

Hoe lid worden van de OC?

Als er nieuwe leden nodig zijn, komt er in de Bossepost een oproep. Iedereen met een beetje organisatorisch talent en een dosis enthousiasme kan reageren op deze oproep. Wel is het belangrijk dat je bij de maandelijkse vergaderingen, op woensdagmorgen, en bij de activiteiten aanwezig kan zijn. Als er meer kandidaten dan vacatures zijn, zal er door de OC gestemd worden.