Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften/arrangementen

Vanuit de Passend Onderwijs gedachte staan we open voor het begeleiden van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, uitgaande van de organisatorische, pedagogische en didactische mogelijkheden binnen onze school. We streven ernaar om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen.  

Indien het niveau van de leerling onvoldoende blijft aansluiten bij de normgroep, wordt er binnen de groep gewerkt volgens een eigen leerlijn. De betreffende leerling krijgt instructie op zijn niveau van de groepsleerkracht. Soms moeten we op zoek naar passende alternatieven om de aangepaste doelen voor individuele leerlingen te bereiken. Van de leerlingen die volgens een eigen leerlijn werken, is er een ontwikkelingsperspectief vastgesteld volgens het protocol “eigen leerlijn”. Wij streven ernaar dat alle leerlingen aan het eind van de basisschool tenminste de minimumdoelen hebben bereikt. In de praktijk is dat heel globaal gesteld het niveau eind groep 6 (vakterm: referentieniveau 1F).

Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong

Op onze school vinden we het belangrijk om kinderen uit te dagen op hun eigen niveau. Als kinderen binnenkomen observeren de leerkrachten hoe een kind zich ontwikkelt in de groep. Er kan sprake zijn van een ontwikkelingsvoorsprong. Er worden dan instrumenten gebruikt om deze ontwikkelingsvoorsprong te signaleren, te diagnosticeren en praktisch te begeleiden. Naast het verrijkte aanbod in de klas is er voor deze kinderen de mogelijkheid om op woensdag deel te nemen aan de welpengroep (gr 1 t/m 3) of cheetahgroep (gr 4 t/m 8). De talentbegeleiders van de Bosseschool coördineren de plaatsing van de leerlingen voor een periode. 

 Passend Onderwijs en zorgplicht 

De website van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs (www.swvgo.nl) begint met de volgende tekst:   “Elk kind is uniek en heeft dromen en talenten. Samen met ouders bouwen kinderen aan de toekomst. Ze ontwikkelen hun talenten en ontdekken hun mogelijkheden. Een passende onderwijsplek zorgt ervoor dat het kind zijn dromen kan realiseren.

Het Passend Onderwijs op Goeree-Overflakkee streeft ernaar dat iedere leerling een passende plek heeft in het onderwijs. En dat elk kind de (extra) ondersteuning krijgt die het nodig heeft. Een sterke basis op elke school en een doorlopende schoolloopbaan voor ieder kind.
Op Goeree-Overflakkee werken de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs samen. U vindt op de website alle informatie van de twee samenwerkingsverbanden en van de gezamenlijke organisatie.

Hoe de besturen van alle basisscholen op Goeree-Overflakkee dit streven willen realiseren, is te lezen in het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (www.swvgo.nl ).

Hier vindt u het stappenplan onderwijsondersteuning voor de ouders/verzorgers.

Het samenwerkingsverband beoordeelt of een kind toelaatbaar is op het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO). 

Kinderen waarvoor extra aandacht of ondersteuning nodig is, worden binnen de school besproken in het schoolondersteuningsteam (SOT). Soms wordt de ouders geadviseerd zich aan te melden bij het Teun Jeugd en Gezin (TJG) van de gemeente. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen eventueel een arrangement. Dit arrangement bestaat uit geld waarmee extra hulp aan het kind, de leerkracht en soms ook de ouders ingeroepen kan worden.

Adres: Passend Primair Onderwijs Goeree Overflakkee, Postbus 339, 3240 AH Middelharnis; bezoekadres: Sportlaan 5, 3241 KC Middelharnis, tel: 0187-483777

Deskundigen en externe contacten

  • De Bosseschool kan via het samenwerkingsverband Passend Onderwijs over een orthopedagoog beschikken voor onderzoek en advies. 
  • Via het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs is er een Begeleider Passend Onderwijs (BPO-er) aan de Bosseschool verbonden die leerkrachten ondersteunt in de begeleiding van leerlingen waarover leerkrachten zorgen of vragen hebben.
  • Onze school heeft een schoolmaatschappelijk werker die een dagdeel per week op school aanwezig is.
  • Indien nodig kan zowel door de ouders als de school een beroep gedaan worden op het Team Jeugd en Gezin (TJG) voor advies als een kind een lichamelijk of geestelijk probleem heeft of lijkt te hebben. (Zie ook de informatiekalender).
  • Als ouders met hun kinderen andere instanties hebben ingeschakeld om opvoedings/ gezinsproblemen op te lossen (bijv. de GGZ, TJG) verleent de school, indien gewenst, met toestemming van de ouders, medewerking om mee te helpen bij het zoeken naar oplossingen van de problemen, uiteraard voor zover dat in haar vermogen ligt.
  • De jeugdverpleegkundige (TJG) heeft maandelijks contact met de intern begeleiders.