Wij willen al onze leerlingen een veilige en uitdagende leer-, werk en speelplek geven om tot bloei te komen en zich optimaal te ontwikkelen.

‘KOM TOT BLOEI OP DE BOSSESCHOOL!’

De Protestants-Christelijke identiteit is het watermerk van onze school, waarmee we ons duidelijk profileren. We vinden het belangrijk dat wij binnen onze veelkleurigheid de liefde van God kennen en overbrengen op onze leerlingen. Met de Bijbel als bron,  vanuit het leven, het sterven en de opstanding van Jezus Christus, stimuleren wij elkaar tot verantwoordelijkheid voor deze aarde en de samenleving. We willen de kinderen de liefde van God voor de mens laten ervaren en de daarbij behorende opdracht, zorg te dragen voor de ander, onszelf en onze wereld. Op onze school zijn openheid en respect belangrijke sleutelwoorden. De Bosseschool is een Christelijke school, waarin we elkaar dragen, bemoedigen en corrigeren op weg naar een toekomst van liefde, vrede en gerechtigheid. Wij verwachten van de ouders en de kinderen een positieve respectvolle houding  als het gaat om de identiteit van de school.

Ook na schooltijd is er de mogelijkheid om verder te bloeien bij 'Talent in Bloei'. Voor meer informatie kijkt u bij het kopje 'Talent in Bloei'. 

Klik op de link voor de informatiebrieven per groep

De kanjertraining is een manier van werken, waarbij kinderen sociale vaardigheden leren. Hierdoor zal de sfeer binnen en buiten de school verbeteren. Op onze school zijn alle leerkrachten gediplomeerde Kanjertrainers. De Kanjertraining heeft ook een pest-preventie aanpak. 

Met de Kanjertraining willen we de volgende doelen bereiken: 

  • Leerlingen durven zichzelf te zijn.
  • Leerlingen voelen zich veilig.
  • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
  • Pestproblemen worden voorkomen/hanteerbaar/lossen zich op.
  • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
  • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.
  • De leerkracht wordt gerespecteerd.
  • Kinderen krijgen handvatten in sociale situaties, waardoor er tijd en energie vrijkomt.

In de Kanjertraining worden lessen aangeboden waar kinderen o.a. leren omgaan met ruzie, leren praten over gevoelens, respect hebben voor de verschillen tussen elkaar etc. 

 

Bekijk hier het gedragsprotocol van de Bosseschool.

Kanjertraining

De Bosseschool is een ECO-school

Onze leerlingen werken actief mee aan een veilige, schone en milieubewuste schoolomgeving. Tijdens de lessen en activiteiten leggen we de link met mondiale aspecten van klimaat, energie, water, afval en veiligheid. Ook in het gebouwbeheer besteden wij aandacht aan milieu en duurzaamheid, zodat de leerlingen vertrouwd raken met duurzame materialen en producten. Samen met de leerlingen maken we afspraken over het scheiden van afval, zodat zij van jongs af aan leren op een bewuste manier om te gaan met de materialen, milieu en omgeving.

School Op Seef

Onze school is verbonden aan het programma SCHOOL op SEEF. Dit betekent dat onze school jaarlijks veel aandacht besteedt aan verkeerseducatie en zich, samen met de gemeente en ouders, inspant voor een verkeersveilige schoolomgeving. Naast theoretisch verkeerslessen, bieden wij in alle groepen ook praktische verkeerslessen aan en stimuleren wij het om lopend of op de fiets naar school te komen. Kinderen hebben immers recht op een veilige, zo zelfstandig mogelijke mobiliteit. (www.schoolopseef.nl)